Integruota vadybos sistema

Integruota vadybos sistema apima kokybės, aplinkosaugos ir darbuotojų saugos bei sveikatos vadybą:

  • Kokybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2015 standarto reikalavimus. Įmonė nuolat tobulina paslaugų kokybę, atsižvelgdama į klientų poreikius ir laikydamasi teisinių bei kitų reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.
  • Aplinkosaugos vadybos sistema atitinka ISO 14001:2015 standarto reikalavimus. Įmonė mažina galimą poveikį aplinkai; rūšiuoja pavojingas atliekas ir antrines žaliavas; numato galimų avarijų prevencinius veiksmus; nenaudoja cheminių preparatų, keliančių pavojų aplinkai.
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema atitinka BS OHSAS 18001:2007 standarto reikalavimus. Įmonė daug dėmesio skiria prevencinėms priemonėms, skirtoms darbuotojų darbingumui, sveikatai ir gyvybei darbe užtikrinti, kurios naudojamos ar planuojamos visuose įmonės veiklos etapuose, kad darbuotojai būtų apsaugoti nuo traumų, profesinių ligų ir profesinės rizikos.

 

 

INTEGRUOTOS KOKYBĖS, APLINKOSAUGOS, DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS

VADYBOS SISTEMOS

POLITIKA

 

UAB „Socialinė integracija“ vykdydama savo veiklą patalpų ir teritorijų valymo bei pastatų ūkio valdymo srityje, siekia integruoti į visuomenę tikslinėms grupėms priklausančius asmenis, negalinčius lygiomis sąlygomis konkuruoti darbo rinkoje, skatina šių asmenų sugrįžimą į darbo rinką, jų socialinę integraciją, mažina socialinę atskirtį, kurdama ir palaikydama bei nuolat gerindama saugią ir sveiką aplinką bei skelbia šiuos įsipareigojimus:

  • užtikriname, kad mes teikiame kokybiškas paslaugas savo Klientas;
  • laikomės visų sutartinių įsipareigojimų, matuojame Klientų pasitenkinimo lygį ir nuolat atsižvelgiame į jų kintančius poreikius;
  • vertiname atitikimą teisiniams ir kitiems nustatytiems reikalavimams Bendrovės vykdomai veiklai, aplinkos apsaugai, darbuotojų saugai ir sveikatai;
  • partnerius renkamės atsakingai, bendradarbiaujame tik su tais, kurių produktai atitinka mūsų keliamus reikalavimus;
  • sudarome darbuotojams saugias ir sveikas darbo ir tobulėjimo sąlygas, kuriame palankią darbo atmosferą. Identifikuojame ir vertiname profesinę riziką, numatome rizikos veiksnių valdymo priemones;
  • įtraukiame darbuotojus į darbuotojų saugos ir sveikatos organizavimą Bendrovėje, konsultuojamės su darbuotojų atstovais darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais;
  • vertiname ir mažiname veiklos poveikį aplinkai:

ü   vengiame cheminių preparatų, keliančių pavojų aplinkai;

ü   stengiamės naudoti naujausias technologijas savo veikloje;

ü   rūšiuojame įmonėje susidarančias atliekas;

ü   numatome prevencinius veiksmus galimoms avarijoms.

Mes atitinkame vadybos sistemos ISO 9001, ISO 14001 ir ISO 45001 reikalavimus. Atitikimą reikalavimams mes tikriname vidaus ir nepriklausomų išorės auditų metu. Gautus rezultatus naudojame ir ateityje efektyviai naudosime vadybos vertinamosios analizės procese, priimant svarbius, su Bendrovės veikla bei tolimesniu jos vystymusi susijusius, strateginius sprendimus.

 

 

 

  Direktorė                                                                                                       Inga Piliukaitienė

 

2020 m. vasaris